• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

procurement


(English) ආරක්ෂක සේවාව සදහා මිල ගණන් කැදවිම 2024/2026
(English) ශ්‍රම මිලදී ගැනීමේ පදනම මත සේවකයින් බදවා ගැනීම
(සිංහළ) ශ්‍රම මිලදී ගැනීමේ පදනම මත සේවකයින් ලබා ගැනීම
ශ්‍රම මිලදී ගැනීම්(02) -2024
ශ්‍රම මිලදී ගැනීම්(01) -2024
(සිංහළ) බස්රථ සපයා ගැනීම අයදුම් පත්‍රය
(English) බස්රථ සපයා ගැනීම
(English) අයදුම්පත්රය-රියදුරු1
(English) අයදුම්පත්රය-රියදුරු
supply registration 2023
supply registration 2023