• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

(සිංහළ) Procurement


(සිංහළ) ප්‍රසම්පාදන 3
(සිංහළ) ප්‍රසම්පාදන 2
(සිංහළ) ප්‍රසම්පාදන 1