• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

Procurement


ප්‍රසම්පාදන 3
ප්‍රසම්පාදන 2
ප්‍රසම්පාදන 1