• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

අප හා සම්බන්ධ වන්න


Name
Contact
E-mail
Subject
Message

අැමතුම්


දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව

dehiwalamcoffice@gmail.com

 

  • පොදු දුරකතන අංක
  • 011-2738701
  • 011-2738702
  • 011-2738275

 

  • ෆැක්ස්
  • 011-2737510

 

  • මහජන පැමිණිළි
  • 011-7666555