• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

දැනුම්දීම්:

දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

නවතම පුවත්

ෆේස්බුක් පිටුව

නවතම පින්තූර