• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

Downloads


(English) රන් සිසුර ශිෂ්‍යත්ව අයදුම්පත්‍රය
(English) ව්‍යාපාර බදු සහතික පත්‍ර ඉල්ලුම්පත්‍රය
(English) A.T.ඉල්ලුම්පත්‍රය
(English) හිමිකම් සහතිකය/ නොපරවා ගැනීමේ සහතික පත්‍ර ඉල්ලුම්පත්‍රය
ක්‍රීඩාංගණ වෙන් කිරිම.
ඇස්. ද ඇස්. ජයසිංහ සමරු රඟහල ලබාදීමේ අයදුම් ප‍ත්‍රය
ජනනඳ උත්සව ශාලාව ලබාදීමේ අයදුම් ප‍ත්‍රය
ජනජය උත්සව ශාලාව ලබාදීමේ අයදුම් ප‍ත්‍රය