• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දැනට පාලනය වන ක්‍රීඩාගාර හා ක්‍රීඩාංගණ

ක්‍රීඩාගාර හා ක්‍රීඩාංගණ පිහිටි ස්ථානය
01 ඇස්.ද.ඇස්. ජයසිංහ ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩාගාරය අනගාරික ධර්මපාල මාවත, දෙහිවල.
02 සරණංකර ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩාගාරය සරණංකර පාර, දෙහිවල.
03 ෆෙයාලයින් ක්‍රීඩාගාරය පෙයාර්ලයින් පාර, දෙහිවල.
04 වින්සර් පාක් ළමා ක්‍රීඩාංගණය බෝධිය වත්ත, කළුබෝවිල,
05 කළුබෝවිල ජයසංඛපුර ළමා ක්‍රීඩාංගණය පිරිස් පාර කඟබෝධීල, දෙහිවල
06 කවුඩාන ශාන්තාරාම ළමා ක්‍රීඩාංගණය ශාන්තාරාම පාර, කවුඩාන, දෙහිවල.
07 ප්‍රේෂර් ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රේෂර් මාවත, දෙහිවල
08 රණජයගම පෙර පාසල් ළමා ක්‍රීඩාංගණය රණජයගම,වෛද්‍යය පාර, දෙහිවල.
09 ගල්කිස්ස මවුන්ට් පාක් ක්‍රීඩාංගණය දුම්රියපල පාර,ගල්කිස්ස.
10 යශෝරාපුර ක්‍රිඩාගාරය. ක්‍රීඩාංගණය යසෝරාපුර අත්තිඩිය.
11 රත්මලාන උද්‍යාන පාර ළමා ක්‍රීඩාංගණය උද්‍යාන පාර, රත්මලාන
12 රත්මලාන ධර්මාරාම පාර වලව්වත්ත ක්‍රීඩාංගණය.(වෙඩිකන්ද) ධර්මාරාම පාර, රත්මලාන.
13 ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යාබද ක්‍රීඩාංගණය කවුඩාන, ගිනි නිවීම් ඒකකය යාබද ක්‍රීඩාංගණය
14 වුඩ්ලන් ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩාගාරය වුඩ්ලන්ඩ් මාවත, කොහුවල
15 දහනායක ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩාගාරය කඩවත පාර,නැදිමාල,දෙහිවල.
16 බඩෝවිට I අදියරයේ ළමා ක්‍රීඩාංගණය බඩෝවිට,ගල්කිස්ස
17 බඩෝවිට II අදියරයේ ළමා ක්‍රීඩාංගණය බඩෝවිට,ගල්කිස්ස
18 රත්මලාන බොරුපන ළමා ක්‍රීඩාංගණය බොරුපන පාර, රත්මලාන
19 කළුබෝවිල බෝධියවත්ත ක්‍රීඩාංගණය බෝධියවත්ත, කළුබෝවිල
20 කවුඩාන පල්ලිය දොර ක්‍රීඩාංගණය පල්ලිය දොර, කවුඩාන,දෙහිවල
21 අත්තිඩිය ප්‍රජා මණ්ඩලිය ක්‍රීඩාංගණය අත්තිඩිය
22 රත්මලාන – ෆාම් ග්‍රෝ ළමා ක්‍රීඩාංගණය රත්මලාන 4 වන පටුමග