• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

ගලි බවුසර් සම්බන්ධ විමසීම් සහ පැමිණිලි

1) ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක – 011-2723290 , 011 – 2734366 (ඩී.එල්.පී. ජයන්ත)
2) සෞඛ්‍ය පරිපාලක – 070- 3555114 (ඉදුනිල් ලියනගේ)
3) සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය – 011 -2738700 Ex – 601 , 070 – 3555372


ගලි බවුසර් සේවා ගාස්තු ( නගර සභා සීමාව තුළ ) – 2016.01.01 දින සිට

ස්ථානය බවුසර් ගාස්තුව (20341(11) NBT (4%) VAT(12.5%) ජපම ගාස්තු (තැන්පත්) සේවක ගාස්තු (විවිධ තැන්පත්) එකතුව
නිවස 1000.00
2000.00
3000.00
40
80
120
130
260
390
843.75
1687.50
2531.25


2013.75
4027.50
6041.25
රාජ්‍ය ආයතන 3000.00
6000.00
9000.00
120
240
360
390
780
1170
843.75
1687.50
2531.25
245.00
490.00
735.00
4598.75
9197.50
13796.25
ව්‍යාපාරික ස්ථානය 4000.00
8000.00
12000.00
160
320
480
520
1040
1560
843.75
1687.50
2531.25
245.00
490.00
735.00
5768.75
11537.50
17306.25
කර්මාන්ත ශාලාව / සංචාරක හෝටලය 5000.00
10000.00
15000.00

200
400
600

650
1300
1950
843.75
1687.50
2531.25

245.00
490.00
735.00

6938.75
13877.50
20816.25