• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

ආයුර්වේද


වෛද්‍යවරුන්

  1. දෙහිවල   –         වෛද්‍ය එස්. සිවනිර්මලී මිය
  2. රත්මලාන –      වෛද්‍ය ජී.ඒ.එන්. කුමාරි මිය
  3. අත්තිඩිය –       වෛද්‍ය ජේ.සී. ජයකොඩි මිය
  4. කවුඩාන –       වෛද්‍ය ඒ.ජී.  විජේසිංහ   මිය

විස්තර සදහා විමසන්න

දෙහිවල     – එස්. සිවනිර්මලි  – 077-2040060
අත්තිඩිය   – එස්. සී. ජයකොඩි – 071-0902023
කවුඩාන    – අංජුලා විජේසිංහ  – 077-4843501
රත්මලාන – අනුෂා දමයන්ති ගලප්පත්ති  – 077-3359200

රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම


සතියේ දිනවල   – උදේ  8.00 – 11.30  /  සවස 1.30 –  3.00
සෙනසුරාදා       –  උදේ  8.00 – 11.30
පොහෝ දිනයන්හි හා ආණ්ඩුවේ නිවාඩු දිනයන්හි වසා ඇත.

ස්ථානය

දෙහිවල- ප්‍රධාන නගර සභා කාර්යාලය අසළ (නගර සභා මාවත)
අත්තිඩිය    – අත්තිඩිය ක්‍රීඩාංගණය අසළ
රත්මලාන  – ශාන්ත රීටා පාර
කවුඩාන     – ශාන්තාරාම මාවත