• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

 

 

 

Mrs. W.T.A.Manel

Office – 011-2738701, 0714544925

Email – anomanel@yahoo.com