• දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව
  • தெஹிவளை கல்கிசை மாநகர சபை
  • Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

(සිංහළ) procurement


ශ්‍රම මිලදී ගැනීම්(02) -2024
ශ්‍රම මිලදී ගැනීම්(01) -2024
(සිංහළ) බස්රථ සපයා ගැනීම අයදුම් පත්‍රය
බස්රථ සපයා ගැනීම
අයදුම්පත්රය-රියදුරු1
අයදුම්පත්රය-රියදුරු
supply registration 2023
supply registration new 2023